Preskočiť na obsah

Obecný les

Prenájom obecného lesa 2014-2024

Obecný majetok –  les vo výmere 119 ha Zemplínskej Teplici bol prenajatý na dobu 10 rokov  od 31.8.2013 na dobu 10 rokov  najneskôr však do doby schválenia nového lesného hospodárskeho plánu  nájomcovi Marekovi Mandelovi  z Remetských Hámrov za ročné nájomné 4300 Eur s tým, že nájomca je daňovníkom dane z nehnuteľnosti ako aj si na vlastné náklady zabezpečuje odborného lesného hospodára.

Poľovné právo bolo taktiež prenajaté poľovnému združeniu Nomša za 1,20 Eur/ha ročne.

Obecný les- 1995-2014

Začiatkom januára 1949 prebrala les patriaci obci Veľký Ruskov dočasná okresná správna komisia
na základe § 5 nariadenia SNR č. 26/45 pod štátnu správu. Podľa dohadov o vlastníctve nehnuteľností obec Nový Ruskov nadobudla do užívania lesný majetok v roku 1995 v celkovej výmere 117, 55 ha. Jedná sa o ucelený lesný komplex, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zemplínska Teplica, pričom zaberá východnú časť Slánskeho pohoria. Do roku 1995 dotknuté lesné porasty boli v užívaní Štátnych lesov. Protokolom boli vrátené späť do užívania pôvodnému vlastníkovi obci Nový Ruskov. Drevinové zloženie je prevažne so zastúpením duba – až 90%, zbytok tvoria dreviny buk okolo 8% a jednotlivo sa vyskytujúce dreviny tvoria cca 2%. Sú to väčšinou mladé porasty 50 – 100 ročné. Prevažujúca drevina je vymlatkového charakteru, nekvalitného vzrastu a vyžaduje si to sústavné pestovateľské zásahy. Pre nasledujúce desaťročie 2003 – 2012 sa vyhotoví nový lesný hospodársky plán už pre samostatný lesný užívateľský celok Biely Kameň, ktorý po schválení bude určujúcim meradlom pre obhospodárovanie lesného majetku. lesného majetku. V súčasnosti je lesným hospodárom obce pán Ing. Jozef Gábrik zo Sečoviec. Pred ním to bol Ing. Ján Krátky.

Nedeľná vizitácia v obecnom lese

Za účasti starostu obce a poslancov obce prebehla nedeľu poobede vizitácia obecného lesa v k.ú. Zemplínska Teplica. Zúčastnení skontrolovali priebeh hranice obecného majetku, ako aj zásahy na lesných porastoch. Vzhľadom na to , že doteraz neboli presne určené pravidla hospodárenia v obecnom lese, zúčastnení nemohli zodpovedne posúdiť či zistené zásahy sú vykonané v zmysle lesného hospodárskeho plánu alebo ide o krádež dreva. Boli zistené aj ľudské zásahy na kalamite v lesných dielcoch 565.

Z uvedenej obhliadky vyplinulo, že zásahy na lesnom poraste sú nekontrolované, málo prehľadné a chýba akákoľvek koncepcia hospodárenia v lese.

V najbližších rokoch bude jednou z priorít maximálne využitie prostriedkov z EÚ aj v prospech zveľadenia lesa, s dôrazom na ekológiu, spracovanie biomasy a dreva, prístupové cesty, protipožiarne a protierózne opatrenia ako aj príspevok na správu lesa.

Ročná produkcia palivového dreva z polomov a kalamít by vystačila pre obec a jej obyvateľov a neposlednej rade zvýšila príjmy z lesa.