Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Nový Ruskov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je prístupná na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne

Prílohy

Popis

Zámer č.1 prevodu majetku obce prenájmom obecného lesa v katastrálnom území

Zemplínska Teplica pre decénium rokov 2023-2033 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č.

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia

Obecného zastupiteľstva Obce Nový Ruskov zo dňa 30.10.202