Preskočiť na obsah

Vývoj obce po II. svetovej vojne

Prvého decembra 1944 oslobodili sovietské vojská nielen okresné mesto Trebišov, ale aj našu obec. Obec oslobodili vojaci patriaci do 18. armády, ktorej veliteľom bol generál – major A. J. Gastilovič.
Z našej obce sa zúčastnil ako partizán v bojoch v SNP Michal Roman z č. d. 35. V bojoch o Dukliansky priesmyk bojoval náš rodák Ján Roman, ktorý padol a v rodnej obci na cintoríne má postavený pomník. 29. augusta 1944 bol v obci ustanovený Miestny národný výbor a obec bola vypustená z bojového pásma až 19. januára 1945, keď boli dobyté Košice. Prvým predsedom MNV bol zvolený Ján Borovský – Župnák.
r. 1958 – 1964 predseda MNV Juraj Harmadi
r. 1964 – 1971 predseda MNV Ing. Teodor Leškanič
r. 1971 – 1976 predseda MNV Jozef Šoltés
r. 1976 – 1986 predseda MNV Milan Ferjo
r. 1986 – 1998 predseda MNV Michal Vichrest
od r. 1999 – starostka obce Viera Chomová

Hospodárstvo v obci

V našej obci mal každý obyvateľ svoje vlastné hospodárstvo, na ktorom pracovali rodinní príslušníci. V čase kolektivizácie sa aj u nás začalo zo zakladaním družstva. Prvé menšinové vzniklo v roku 1950 – 51 v Trebišove. V Novom Ruskove sa družstvo založilo v roku 1957. Hospodárilo na výmere 1263 ha ornej pôdy. JRD sa špecializovalo na pestovanie obilovín, okopanín, krmovín a zeleniny na ornej pôde. V živočíšnej výrobe sa zamerali na výkrm hovädzieho dobytka. Do družstva bolo podaných 137 prihlášok, tvorili ho väčšinou väčší gazdovia. V začiatkoch družstva sa priemerná mzda pohybovala okolo 300 – 400 korún. Družstvo malo 72 párov koní, iná technika nebola. Až v roku 1961 bol zakúpený prvý kombajn. 6. decembra 1960 sa zlúčili družstva z oboch časti obce, teda Veľkého a Malého Ruskova. Predsedovia družstva od jeho vzniku – Juraj Mihalčin
• Michal Serbin
• Michal Leškanič
• Michal Štefanko
• Michal Borovský
• Norbert Oros
• Milan Repovský
• Juraj Ivančo
• Karol Pufler
• Štefan Ďurka
• Ján Demko
• Michal Hatrák
• Vladimír Dvorový
• Štefan Ďurka


Škola

V polovici augusta 1945 už žiaci opäť nastúpili do školy. Vtedajším riaditeľom školy bol Vojtech Slávik. 21. apríla 1948 bol odhlasovaný Čsl. národným zhromaždením, zákon o jednotnej škole. Názov školy bol upravený. Namiesto Štátna ľudová škola, znel nový názov: Národná škola. V septembri 1958 nastúpil do obce ako riaditeľ školy Štefan Novák. V súčasnosti v obci základná škola nie je , bola zrušená v rámci integrácie okresu uznesením ONV č. 123/78. Dňa 8. januára 1949 zaslal školský inšpektorát v Trebišove prípis o zriadení materskej školy v obci dňom 1. decembra 1948. Materská škola je v prevádzke až do teraz. V súčasnosti je riaditeľkou materskej školy Annamária Berešová. Žiaci z materskej školy sa zúčastňujú pod vedením svojich učiteliek aj na rôznych kultúrnych podujatiach.
Obec sa vyznačovala aj bohatým kultúrnym životom. Pôsobilo tu ochotnícke divadlo, nacvičovali sa kultúrne programy, konali zábavy a plesy. Už vtedy boli zriadené ľudové knižnice. Dušou kultúry v obci bol pán učiteľ Štefan Novák, ktorý viedol aj Zväzácky folklórny súbor. Od apríla 1999 sa obec môže popýšiť dedinskou folklórnou skupinou Ruskovčanka. Pracuje pod vedením pani starostky Viery Chomovej. Folklórna skupina sa už zúčastnila viacerých kultúrnych podujatí a folklórnych slávností a získala aj niekoľko pekných ocenení. V obci tohto roku vznikol aj Obecný futbalový klub.

V priebehu rokov po II. svetovej sa vzhľad obce radikálne zmenil. Cez obec sa postavila cesta II. a III. triedy, urobili sa chodníky, upravili sa priestranstvá pred rodinnými domami.
Priekopa, ktorá bola uprostred obce sa zasypala a nahradil ju park. Organizátorom parku bol vtedajší predseda MNV Ing. Teodor Leškanič. Obec je spojená s okresný mestom Trebišov autobusovou dopravou. Zdravotnícke zariadenie je tak isto v okresnom meste. V obci je obchod s rozličným tovarom a rôzne súkromné firmy. Obec bola splynofikovaná v rokoch 1990- 91. Zatiaľ je vodovod v obci na uliciach Lipová , Nová. Na ulici Sv. Cyrila a Metoda – smerom od Trebišova na pravej strane. Na dostavbe vodovodu sa pracuje ako aj na projekte odkanalizovania oboch častí obce. Od roku 1999 obec prešla na likvidáciu odpadu triedením, čiže separovaním. Obyvatelia tento druh likvidácie odpadu prijali, o čom svedčí fakt, že 80% domácností odpad tiedi. Po výrube chorých topoľov za kultúrnym domom, nasledovala úprava terénu za veľkej pomoci verejno-prospešných pracovníkov a miestneho Podieľníckého roľníckeho družstva. Vybudovany je oddychový areál pre všetkých a aj futbalové a tenisové ihrisko. V obci je zavedená od februára 2002 počítačová sieť. V miestnej knižnici je vytvorený internetový kútik pre našich občanov, ďalej posilňovňa klub mladých. V obci pôsobí aj umelecký rezbár pán Jozef Porhinčák. Aj napriek vysokému veku mu elán pri práci z drevom a kameňom neubúda. Jeho maliarske a sochárske práce boli vystavené aj vo Vlastivednom múzeu v Trebišove. Malú galériu nájdete aj v jeho dome v Novom Ruskove. Všetok voľný čas venuje svojej krásnej záľube. Vážení spoluobčania, aj touto cestou chceme poďakovať všetkým našim obyvateľom, ktorí prispeli v minulosti a podieľajú sa aj v súčasnosti na zveľaďovaní a rozvoji našej obce.