Preskočiť na obsah

História od 1991 do 2000

1991 30.apríla zomrel Vojtech Slávik učiteľ v Novom Ruskove,1938-1945, v 1945 bol transportovaný do ZSSR a po návrate v r.1953 sa odsťahoval do Prešova.
Prijatý zákon 319/1991 ,ktorý odškodňoval občanov, ktorí boli násilne odvlečení do Zväzu sovietskych socialistických republík v rokoch 1944 až 1946, Z našej obci boli násilne odvlečení títo obyvatelia:
– Michal Feňar
– Michal Hromy
– Michal Capik
– Čorej
– Lešsičin- väzenie neprežil
– Kašník
– Jurko-Kešelica- väzenie neprežil
– Spomenutý Vojtech Slávik Menovaní boli odvlečení do ZSSR za spolu-podielu miestneho občana M.F., nakoľko počas tzv. slovenského štátu boli príslušníkmi Hlinkovej strany. v auguste na zasadaní starosta konštatoval, že plynofikácia obce Veľký Ruskov je ukončená a pod tlakom
Odovzdaná plynofikácia v 7.nov. 1991 časti obce Malý Ruskov
Plynofikácia vybudovaná s nákladom 2,3 mil korún
v sept. 1991 ukončená rekonštrukcia štátnej cesty .
predlženie el. siete v ovci Malý Ruskov, pipongový stôl Vytýčilo si úlohy ohľadom domu smútku, čističky odpadových vôd, a rozšírenie verejného vodovodu.(na verejný vodovod pripojených 9 občanov a 3 organizácie.
.
Obchod-potraviny 2 Jednota SD
Zmiešaná predajňa – súkromná
Pohostinstvo 1- súkromná 19.4.1991 starosta žiada o poskytnutie účelovej dotácie z fondu živ. prostredia nakoľko MNV sústredilo 1 mil.sk, JRD 670 tisíc korún a keďže druha etapa je krytá finančnými prostriedkami JRD vo výške 800 tisíc korún sú pre náročnosť stavby v Malom Ruskove prestavané
26.21991 – stavebné povolenie plynofikácie.
OZ prejednalo výstavbu domu smútku a doporučilo ho na roky 94/95
prevedená kobercová úprava miestnych komunikácii, ako aj chodníkov
December 1991 – prvý počítač na obecnom úrade- LOGOSTAR
montáž kábelovej televízie- prihlásených iba 23 občanov
31.12.1991 prevedený súpis hosp. zvierat.

1992 Príjmy rozpočtu na rok 1992 – 499 tisíc korún.
9.apríl 1992 obecné zastupiteľstvo prejednalo zabezpečenie volieb do zákonodarných zborov. Vytvorilo dva volebné okrsky Veľký Ruskov a Malý Ruskov. V súlade s nastupujúcimi voľbami pristúpilo k adaptácii jednej miestnosti bývalej základnej školy v Malom Ruskove s nákladom 30.000,-Sk, nakoľko prvé slobodné voľby sa uskutočnili v budove SD-Jednoty byv. pohostinstvo, čo nemalo dobrý ohlas.. Rekonštrukcia chodníkov po plynofikácii
Ohľadom IBV obec evidovala do roku 1989 35 stavebných pozemkov, ktoré sa mali odčleniť zo záhrad pri tzv. starej ulici, avšak po roku 1989 občania využili svoje právo a odstúpili od kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 20.8.1989 marec 1992 ukončené sčítanie obyvateľstva 31.12.1991
výsledky sčítania:
počet obyvateľov 633 310m 323ž
z toho VR 484
MR 149 Národnosť: česká – 3
Slovenska – 619
maďarská 1
rómska 8
ostatne nezistene – 2 Vyznanie:
bez vyznania 4
rímskokat. -156
greckokat. 443
pravoslávie – 3
evanjel. -2
nezistene 23 Počet súkromných firiem – 1
počet súkromných podnikateľov – 10 školské vzdelanie:
základné 217
učňovské 113
stredne bez mat. 11
úplné stredne odb. 114
úplne stredne všeob. 15
Vysokoškolské 32
bez školského vzdelania 8
deti a žiaci do 15 rokov 123 V poľnohosp. pracuje 69 z toho JRD 22
lesné a vodne hosp. 6
priemysel 78 z toho robotnici 36
stavebníctvo 28 z toho robot. 18
doprava a spoje 22 z toho rob. -15
obchod 26
byt.hosp.7
školstvo,kult.zdrav. 34
ostatné nevýrobné 12
EA bez udania 6 SPOLU EA obyvateľstvo 289 z toho odchadzajucich 233 Priemerný vek mužov je 38.6
u žien 41,2 podiel obyvateľstva 0-5 rokov 41 – 6,5%
6-14 82 13%
produkt 336 53,1 %
postproduk 174% 27% muži narodení v obci 249 80%
ženy narodené v obci 223 69%
5.júna 1992 a 6 júna 1992 sa uskutočnili voľby do Federálneho zhromaždenia a do Slovenskej národnej rady.
Počet voličov 498
Ján Bessenyei požaduje navrátenie majetku ktorý mu bol skonfiškovaný.
Odpredalo pozemok 80/1 v k.ú. Malý Ruskov
Riešilo dlhodobý vleklý spor s p. Pavlikom ako nájomcom objektu škôlky v Malom Ruskove., táto budova bola zrekonštruovaná
Na prijatí 2 pracovníci na verejnoprospešné práce
Zisťovanie zastavanej časti jednotlivých usadlosti pre účely z .317/92 Zb. Odpredaj obecného traktora, vysporiadanie pozemkov ku kult. domu a pod obecným úradom
OZ poukázalo čiastku 10 000 Sk pre Nemocnicu na zakúpenie prístroja na dialýzu,
schválilo odpredaj pozemkov pre Zuzunu Dojčakovu a Jána Jurka
schválilo nákup darčekov pre deti zakarpatia, ktoré trávia Vianoce 1992-Podnikatelia:
Luma Trade Ltd-predajňa
Magnes Michal
Daduová Ružena
Hrabovský Miroslav pohosť
PD NovýRuskov
Jednota SD- predajne
Horúce a suché počasie malo vplyv aj na zeleň a to napadnutie rôznymi škodcami

1993 oslavy dňa matiek v MŠ Rekonštrukcia kultúrneho domu a výstavba dvoch chladiarenských boxov.
Pre rok 1993 predstavoval príjmy a výdavky 922 568 Sk
zákon o dani z nehnuteľnosti 317/1992
Na základe zákona 292/93 Zb. o vrátení majetku cirkvi požiadala Gréckokatolícka cirkev o vrátenie budovy terajšej materskej školy.
Botka odkupuje parcelu 1330/10
Komunálny odpad 230+80 Sk z rozpočtu obce
Napriek tomu obec bola na škôlku nútená prispievať z rozpočtu obce na režijné náklady.50%neskor 100%
Rekonštrukcia ZŠ v Malom Ruskove práce na zakrytí kanalizácie na novej ulici,
V MŠ 9 detí.
Schválenie výstavby domu smútku 1994
Prekrytie priekopy v Malom Ruskove 200 m
Rekonštrukcia kd ako aj objektov MŠ v Malom Ruskove
Ošetrovateľská služba.
V novembri 1993 bol exumuovaný nemecký vojak, ktorého exomuovala nemecká spoločnosť na základe presného plánu, Avšak na pozemku je pochovaný ešte jeden nemecký vojak o ktorom nie je nič známe. 23.12.bola uzavretá zmluva s zhotoviteľom Tibor Rusnák o výstavbe domu smútku na základe predchádzajúcej súťaže (výberu) zmluvná cena 1.072.000 bez DPH

1994 1.769.000 Sk-obecné príjmy
poskytnutý klub v kde
jednanie s cirkvou o cintorín
Jún 1994 – Výstavba domu smútku
prehodnotila vzťah k MŠ obec zobrala na seba iba režijné náklady
cirkev vyzvala obec o vydanie nehnuteľnosti byv.cirk.škola
100 výročie narodenie Jána Serbina
húsenice na stromoch v MŠ zapísaných 13 detí voľby do NR SR konané dňa 30.9. 1.10.1994
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov v okrsku č. 1 VR 378 okrs. č.2 MR – 108
volieb sa zúčastnilo 345 85
z toho pre HZDS RSS- 141 hlasov 49
KDH – 57 hlasov 17
Spoločná voľba – 37 6
DU – 34
Združenie robotníkov slovenská 19
KSS -12
DS – 11
KSU- 10 referendum 22.10.1994
vo vol. obvode č.1
388 zapísaných vo vol. zozname
209 volilo vo 2
109
zúčastnilo sa 59 voľby do orgánov samosprávy Konané 18. 19 NOVEMBRA 1994
boli určené dva volebné obvody: č..1. Veľký Ruskov s 10 poslancami
č.2. s 3 poslancami
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 495
hlasovali 396 Za starostu bol zvolený Michal Vichrest s počtom hlasov 344 HZDS volený z 2 kandidátov
Za poslancov boli zvolení:
1. Cap František 201 hlasov HZSD
2. Hupcejová Dana 173 SZS
3. Švec Vladimír 168 SZS
4. Borovská Anna 143 KDH
5. Leškanič Jaroslav 142 SZS
6. Jurko Michal 132 HZDS
7. Štefanko Jaroslav 125 SZS
8. Štefanko Milan 123 HZDS
9. Mattová Ružena 123 KDH
10. Leškanič Emil 121 Za vol.obvod č. 2
Gašpar Milan ml. 60 HZDS
Zajac Dušan 54 HZDS
Kolesár Igor 35 SZS
Z navrhnutých 29 kandidátov. 19.7.1994 obec žiada stavebné povolenie na výstavbu domu smútku v Miestniom gr. chráme došlo ku krádeži, kde zlodeji bez použitia násilia ukradli monštranciu, 2 kalichy

1995 Greckokatolická cirkev vyzvala obec na vydanie nehnuteľností, šlo o pozemky ku ktorým bolo zriadené právo osobného užívania v rámci IBV, miestna komunikácia ako aj kultúrny dom.
Obecné zastupiteľstvo bolo informované že obec je vlastníkom lesa v k.ú. Z.Teplica vo vl. č. 198 v celkovej výmere cca 119 ha, obec neskôr nato požiadala Krajskú správu lesov o vydanie lesa.
Príjmy a výdavky rozpočtu tvorili 1.040.000,-Sk
Vzišla požiadavka okolo separovaného zberu
23.4.1995 vystúpil umelecký súbor PUĽS
18.6.1995 posviacka domu smútku
koncepcia bytovej výstavby do roku 2000 sa nepotrebovala spracovať územného plánu, nakoľko v obci je 27 neobývaných domov a do roku 2000 sa predpokladá prírastok 34 občanov
rímsko.kat.cirkev požiadala o pozemok na stavbu kaplnky v Malom Ruskove
Schválenie zabezpečenie projektovej dokumentácie pre výstavbu vodovodu v Obci N.Ruskov od Zuzika po novej ulici.
Schválenie vypínania svetla v obci v nočných hodinách ale vzhľadom na nočné krádeže sa to neujalo.
Gréckokatolícka cirkev požiadal o pridelenie pozemku na výstavbu kaplnky v Malom Ruskove
snaha o oživenie požiarneho zboru ale to ostalo iba na papieri
Schválila sa rekonštrukcia OÚ
k tomu roku je evidovaných 7 nezamestnaných z toho začaté2 dôchodkové pokračovanie
povinnosť mať KUKA na dobu od 1.1.1996
9.6.1995 vychodosl. vodárne a kanalizácie vydali súhlas na napojenie obce na skupinový vodovod s dobudovaním vodovodnej siete v celej obci
– sanácia divokej skládky v obci MR a odovzdanie pozemku vlastníkovi MDD bol pripravený s pričinením aj obecného úradu
hlodavce ničia úrodu
obec poskytla gr.kat. cirkvi budovu býval školy v MŠ, v ktorej započali služby

199616.2.1996 na svojej schôdzi : Rozpočet na rok 1996 predstavoval v príjmovej časti 1.040.000,- Sk z toho daň fyzických osôb z nehnuteľností 110 000,-Sk a právnických osôb 260 000 ,-Sk
OZ schválilo rekonštrukciu miestnosti OU a plynofikáciu KD
OZ zastupiteľstvo vzalo na vedomie snahu o vytvorenie nového okresu Sečovce s tým že obec sa naďalej chce pričleniť k okresu Trebišov Obecné zastupiteľstvo schválilo pozemok v časti obce Malý Ruskov na výstavbu grecko-kat.chrámu na parc. 72/1, 72/2 a 73 s tým , že sa vymení za pozemky na ktorých stojí kult. dom a Obecný úrad
predaj parcely 322/13 322/12 Slavomírovi Romanovi
Vybralo komisiu pre vyber dodávateľa na výstavbu vodovodu na mimoriadnom zásadní obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.3.1996 poslanci tajným hlasovaním 5 ku 4 dali súhlas s odhalením pamätnej tabule Štefana Boleslava Romana – rodáka z našej obce, ktorý bol zakladateľom Svätového kongresu Slovákov pri príležitosti jeho 75 nedožitých narodenín (17.apríla 199628.4.1996 sa konali oslavy pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule obec na tieto oslavy prispela sumou 3.000,- Sk, okrem vysokých cirkevných hodnostárov sa slávnostného odhalenia zúčastnili poslanec NR SR p. Kuhn V tomto roku obec prispela na údržbu MŠ tým, že zaplatila maľbu školy Miestny poľnohospodársky podnik daroval svoj podiel v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa pod stavbou kultúrneho domu obci. Doporučeným listom sa vyzval obyvateľov obce ktorí nemajú KUKA nádobu aby si ju zabezpečili Pracovníkmi na verejnoprospešných prácach došlo k zostrihaniu živého plota tiahnucého sa naprieč dedinou ako aj k ošetrovaniu zelene strunovou kosačkou, ktorú s krovinorezom obec zakúpila. Bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie občanov pitnou vodou s nákladom 2,6 mil.korún, ktoré poskytne Ministerstvo životného prostredia V správe o ekonomickom a sociálnom rozvoji a súčasnom stave obce starosta konštatuje: že na úseku údržby a rekonštrukcie : bola prevedená rekonštrukcii kult. zariadení, chodníkov a komunikácii autobusových čakárni a verejného osvetlenia a rozhlasu ,údržba cintorínov a výstavba tenisových kurtov Bytová výstavba je uskutočňovaná v individuálnej bytovej výstavbe a to 12 bytov
V obci poľnohospodársku výrobu zabezpečujú SHR v počte 6 a jedno Poľnohospodárske družstvo, počet živnostníkov dosiahol počet 9 V období rokov 1990-1995 došlo k prírastku obyvateľstva o 33 obyvateľov v dôsledku zníženej migrácie obyvateľstva do miest. Počet nezamestnaných v roku 1995 dosiahol 22 Projektovú prípravu na COV s nákladom 500-600 tisíc Sk obec plánuje zabezpečiť z vlastných zdrojov, Financovanie celej akcie iba s podporou štátnych fondov 18.10-1996 bol schválený za lesného hospodára p. Krátky Ján zo Slanca
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zhotovením obecného erbu , pečate aj vlajok firmou ART-Hlohovec OZ neschválilo zmluvu o združení fin. prostriedkov na prevádzku protialkoholickej záchytnej stanice. V miestnom gr.katolickom chráme začali rekonštrukčné práce pod vedením ak. maliara J.Rešavského

1997 Odbor školstva hodlal zrušiť škôlku od 1.2.1997 obec nedoporučuje zrušiť ale prispeje na réžiu vo výške 22,000,- Sk 18.5.1997 vystúpil pri cirkevných slávnostiach umelecký súbor na ktorý obec prispela sumou 1000 Sk
podpísaná dohoda na spracovanie projektov na vodovod Malý Ruskov príprava na DD príprava na referendum o voľbe prezidenta a vstupe do NATO 13.7.1997 sa konalo verejné zhromaždenie ohľadom kanalizácie obce za účasti 110 obyvateľov plánovaná oprava Drienovca- podaný návrh na územné rozhodnutie Starosta obce informoval poslancov o zamýšľanom diaľničnom prevádzači od obce hriadky cez pozemky Vojčíč a Nového Ruskova s ktorým poslanci s prevahou 2 hlasov súhlasili Takisto starosta dal pripomienkovať výstavbu optického kábla ktorý má prebiehať cez našu obec a takisto metalického káblu, ku ktorému boli pripomienky. 8.8.1997 OZ schválilo plynofikáciu MŠ s tým , že sa vyhotoví nájomná zmluva až do roku 2005 o bezplatnom užívaní MŠ Niektorí obyvatelia odopreli podpísať súhlas so vstupom na pozemok v súvislosti s kanalizáciou Na návrh Okresného súdu v Trebišove Obecné zastupiteľstvo opätovne schválilo ako prísediaceho Okresného súdu p. Mariána Harmadiho na obdobie 4 rokov Na obecný úrad 3,4, novembra 1997sa vlámali zlodeji a ukradli kancelársku techniku v hodnote 130 000 Sk obec jedná s Gresko-kat. cirkvou ohľadom prenájmu budovy pre MŠ Listom 18.11.1997 sa Greckokatolícka cirkev obrátila na OZ aby prispeli na reštauračné práce v miestnom grecko-kat. chráme , ktoré prebiehajú už dva roky daný súhlas na napojenie sa na ČOV

1998 OZ schválilo návrh erbu obce ktorý vychádzal z pečate obce M. Ruskov
OZ schválilo do funkcie lesného hospodára ing. Jozefa Gabrika Jana Kratkeho uvolnilo pre zaneprázdnenosť na jeho vlastnú žiadosť OZ prejednalo úlohy na úseku CO
17.apríla 1998 OZ schválilo vstup obce do združenia pre separovaný zber region ,zemplín, a schv. zadanie projektu sep. zberu
inf. ohľadom ťažby plynu na pozemkoch TV, nakoľko ťažobný revír zasahuje aj do kat. územia obce
26.júla 1998 – športové podujatie organizované gr.kat.cirkou.
do pracovného pomeru prijať v. Chomová 2.9.1998
prac. p. Malčická 30.9. odchádza do dôchodku hľadanie náhradných riešení okolo kanalizácie
potreba dofinancovať 600 000 na obec. vodovode
Predseda NR SR vyhlásil voľby do NR SR a to dňa 25. – 26.9.1998 , súčasne v ten istý deň sa konalo referendum.

Výsledky hlasovania :

 Vol. okrsok. č.1Vol.ok.č.2.
HZDS10139
SOP707
SDK9928
SNS276
SDĽ558
KSS 4
ZDRUŽENIE ROB.31

Vzhľadom na to, že uplynulo štvorročné funkčné obdobie pre volené orgány územnej samosprávy, začali sa prípravy na nové voľby do obecnej samosprávy, ktoré pripravovala ešte stará vláda. Avšak na základe parlamentných volieb sa konštituovala nová vláda, ktorá urýchlene prijala zákon, ktorým sa predĺžilo funkčné obdobie o niekoľko týždňov, došlo k zmene volebného zákona(resp. k jeho uvedeniu do pôvodného stavu) pre voľby do územnej samosprávy. Tým sa narušilo celé konanie pri príprave volieb. Politické strany a nezávislí kandidáti boli nútení podávať nové kandidátne listiny a to v dosť krátkych lehotách, čo sa nezaobišlo aj bez zmätkov konkrétne aj v našej obci. SDĽ a SNS v riadnom termíne nepodali kandidátne listiny , teda ich kandidáti nemohli byť zaregistrovaní, čo v dôsledku malo aj vplyv na účasť vo voľbách.
Dňa 18 . až 19. decembra 1998 sa konali voľby do obecnej samosprávy.

   Malý RuskovVeľký Ruskov
počet osôb zapísaných vo volebných zoznamoch 508112396
počet voličov ktorým boli vydané obálky 38087293
počet platných hlasovpre poslancov36785282
 pre starostu36487277

Za starostu bola zvolená Viera Chomová s počtom 251 hlasov z dvoch navrhnutých kandidátov Za poslancov bol zvolení zo 16 navrhovaných kandidátov :
1. Jaroslav Leškanič – SZS -199 hlasov
2. František Cap – HZDS – 190 hlasov
3. Dana Hupcejová – SZS – 189 hlasov
4. Michal Vichrest – HZDS – 182 hlasov
5. Vladimir Švec – SZS – 175 hlasov
6. Viera Soltesova – KDH -169 hlasov
7. Jaroslav Štefanko- SZS – 151 hlasov
8. Igor Jurko – HZDS – 139 hlasov
9. Jozef Kohút – SZS – 133 hlasov
10. Ružena Ferjová – KDH – 124 hlasov Za II. volebný obvod z 6 navrhovaných kandidátov boli zvolení:
11. Milan Gašpar – HZDS – 43 hlasov
12. Dušan Zajac – HZDS – 42 hlasov
13. Adriana Dziaková – HZDS- 37 hlasov

1999 Prvé zasadanie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 15.1.1999 na ktorom zvolení zástupcovia zložili slávnostný sľub. Vedenie schôdze odovzdal p. Vichrest novonastupujúcej starostke p. Viere Chomovej. Za zástupcu starostu bol schválený Ing. Leškanič Jaroslav , nakoľko vo voľbách obdržal najväčší počet hlasov. Následne boli vytvorené dve pracovné komisie: Finančná komisia na čele s p. Šoltésovou a členmi I.Jurkom, M.Gašparom a A.Dziakovou a komisia pre ochranu verejného poriadku na čele s J.Štefankom a členmi J.Kohútom, R.Ferjovou a D.Zajacom. Na návrh starostu obecné zastupiteľstvo pristúpilo k zriadeniu Obecnej rady. Na čele obecnej rady je zástupca starostu -priamo zo zákona – preto obecné zastupiteľstvo schválilo za členov obecnej rady p. Capa, s. Hupcejovú , p. Vichresta a p. Šveca. Na tomto prvom zasadaní sa schválil plat starostu. Vzhľadom na to, že zvolením p. Chomovej do funkcie starostky obce , sa uvolnilo miesto administratívnej pracovníčky , obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prijatím do trvalého pracovného pomeru p. Adriany Dziakovej, ktorá si podala takúto žiadosť.
Vzhľadom na to, že rok 1998 bol rokom volebným, nestihli sa konštituovať štátne orgány tak ,aby v riadnej lehote bol prijatý štátny rozpočet. Vzhľadom na to, že obecný rozpočet je z časti závislý aj od štátneho rozpočtu, preto bolo schválené iba rozpočtové provizórium.
Nakoniec tohto prvého zasadania bol schválené VZN ohľadom správy daní avšak nedošlo k nijakým podstatným zmenám oproti minulým rokom. Druhé zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 26.marca 1999 . Ekonomická situácia v štáte je zlá, čo sa priamo dotýka aj SAD, ktoré z roka na rok znižujú počty autobusových spojov. Pokiaľ obec má záujem na udržaní autobusového spoju je nútená prispievať určitou čiastkou SAD-Trebišov. Na tomto zasadaní obecné vzalo na vedomie nový cestovný poriadok SAD a zvýšenie dotácii pre SAD na autobusové spoje a to z pôvodných 1400,-Sk/mesačne na 1500,-Sk.
Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k pomenovaniu ulíc v obci. K tomuto kroku bol vyzvaný okresným úradom. V časti V.Ruskov hlavná ulica bola pomenovaná na ul. Cyrila a Metoda, tzv.stará ulica na „Lipovú“ a tzv. novej ostal oficiálny názov ul Nová. V časti obce Malý Ruskov na Štefánikova a Jarková.

apríli bol založený folklórny súbor Ruskovanka Tretie zasadanie obecného zastupiteľstva sa konalo 7.mája 1999. Bolo prijaté VZN o miestnych poplatkoch. Došlo k schváleniu rozpočtu na rok 1999. Na tomto zasadaní padlo rozhodnutie o zapojení sa do separovaného zberu. Takisto sa schválila plynofikácia kultúrneho domu v Malom Ruskove. Nakoniec svojho zasadania OZ vyjadrilo súhlas s predajom obecných pozemkov v Malom Ruskove za účelom výstavby rod. domov. Vzhľadom k tomu , že došlo k zmene ústavy o spôsobe voľby prezidenta a to na priamu voľbu občanmi, bolo vypísané I. kolo prezidentských volieb a to 15.5.1999.
V okrsku 1. – Veľký Ruskov- hlasovalo za týchto kandidátov
p. Demikata – 1 volič
p. Lazarčika – 1 volič
p. Mečiara – 85 voličov
p. Mjartana – 4 voliči
p. Schustera – 201 voličov
p. Šveca – 1 volič
p. Vašariovu – 11 voličov
p. Zallu – 5 voličov V okrsku 2- Malý Ruskov – hlasovalo za
p. Mečiara – 42 voličov
p. Mjartana – 4 voliči
p. Schustera – 21 voliči
p. Šveca – 1 volič
p. Vašariovu – 6 voličov
p. Zallu – 1 volič
V II. kole prezidentských volieb konaných 29.5.1999
v okrsku č.1 – VR- hlasovalo
za p. Mečiara – 88 voličov
za p. Schustera – 222 voličov v okrsku II. – MR – hlasovalo za
za p. Mečiara – 61 voličov
za p. Schuster – 33 voličov Tak konečne po viac ako roku bol zvolený prezident Slovenskej republiky. 30.mája 1999 bolo zvolané verejné zhromaždenie občanov k zavedeniu separovanému zberu v našej obci, ktorého sa zúčastnil pracovník firmy TEEP Bratislava. Značná časť obyvateľov zavedenie separovaného zberu uvítala a aktívne sa doňho zapojila, ostatní zotrvali na svojich spiatočníckych pozíciách. Od 1.júla 1999 naša obec nabehla na systém separovaného zberu. Poslanci vykonali medzi obyvateľstvom osvetu. Napriek tomu do separovaného zberu sa zapojilo iba 54 % domácnosti čo je 97 domácnosti zo 197. 6.júla 1999 sa konalo štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva . Na tomto zasadaní zvolilo mňa, Jaroslava Štefanka, za Obecného kronikára. Doposiaľ viedol obecnú kroniku p. Repko z Trebišova. Avšak posledné údaje sú z roku 1980. Preto pokúsim sa zrekonštruovať údaje pre začiatok aspoň od konca sedemdesiatych rokoch a to na základe obecných zápisníc, zápisníc MNV ako aj iných dostupných údajov a v neposlednom rade aj na základe pamätí. Prebiehal oprava chodníka vo v.R. Od popisného čísla 30-56.
A v auguste bola skolaudovaná časť vodovodu od 29 do156.
Napriek tomu, že obec stále dlží firme Corall za realizáciu stavby vodovodu od č.30 k 149 5.októbra 1999 sa konalo piate zasadanie Obecného zastupiteľstva na ktorom obecný hospodár p.Gabrik informoval o stave lesa a potrebe vykonať určitých zásahov. Pre koniec roku 1999 bola zavedené stráženie lomu Ladmovce ako spoločného majetku združenia pre separovaný zber a to podľa rozpisu. Takisto prebehla užšia súťaž na plynofikáciu kultúrneho domu v Malom Ruskove. Komisia OZ vybrala firmu Kondor z Nového Ruskova. Plynofikácia KD v Malom Ruskove vyšla na 86 000,- Sk vymaľovanie stálo 12 000.
Bol prejednaný aj problém neplatičov dani z nehnuteľností . Tento problém bol trochu vypuklejší ako po minulé roky, nakoľko daňový dlh mali nielen právnické osoby ale aj fyzické osoby ako aj bežní občania. OZ pristúpilo k tomu aby sa k dlhu vyrúbovali aj penále, ktoré sa v skutočnosti nevymáhajú ale majú zastrašovaciu funkciu
V októbri 24.10 zavítal do obce súbor Zemplín z Michaloviec. V jesenných mesiacoch na Lipovej ulici začali práce na odvodnenie miestnych komunikácií a priľahlých zelených pásov Po dohode s úradom práce a Okresným úradom na strane jednej a nezamestnanými na strane druhej došlo k dohode, že nezamestnaní nebudú povinní hlásiť sa na UP prip. Okresnom úrade odbore sociálnom ak raz za mesiac odpracujú v obci na verejnoprospešných prácach. 10.decembra sa konalo 6.zasadanie obecného zastupiteľstva. Predmetom bolo dojednanie zmluvy o dielo s p. Englerom Ľubomírom zo svetuše . ohľadom prevedenia výchovy a kalamitnej ťažby v obecnom lese na obdobie 12 rokov s dojednaním úhrady za prevádzkové náklady a rozdelením zisku.
Boli prijaté VZN o obecných poplatkoch a VZN o dani z nehnuteľnosti

2000 Na svojom 6 zasadaní OZ schválilo rozpočet obce, ktorého príjmy budú predstavovať 1.828.932 Sk a to vrátane 280 000,-, ktoré boli ušetrené za minulý rok. Výdavky predstavujú tú istú sumu, nakoľko sa ráta s uhradením dlhou za vodovod, a ostatné práce.
Do opatrovateľskej služby bola prijatá na dohodu jedna pracovníčka , ktorá bude vykonávať starostlivosť o starých občanov. Okresná súťažná prehliadka folklórnych skupín 5.2.2000. Na svojom 8.zasadaní oz zo dňa 9.3.2000. obec vstúpila obec do programu ISPA, ktorý by zabezpečil dokončenie vodovodu v oboch častiach obce a to 75% z prostriedkov rady Európy a zvyšok z vlastných. OZ delegovalo do Rady školy pri MŠ N.Ruskov členku obecného zastupiteľstva A.Dziakovú. Na svojom 9.zasadaní oz zo dňa 14.4.2000. bolo prijaté VZN o ochrane verejného poriadku a zelene v obci takisto bol schválený návrh s odvodnením zeleného pasu na novej ulici čo bolo aj realizované. Takisto došlo aj k ukončeniu prác pri odvodnení zeleného pásu na Lipovej ulici, ktoré boli zrealizované vo veľkej časti ešte v jeseni.