Preskočiť na obsah

História od 1981 do 1999

1981
Ako každoročne aj v tomto roku MNV venoval sa príprave osláv februárového víťazstva. Pri tejto príležitosti vystúpili aj deti miestnej materskej školy so svojim programom.
MNV vyčlenil ako každoročne aj určitú finančnú čiastku na zhotovenie hesiel a transparentov . Rada MNV vyzýva občanov aby urobili opatrenia na svojich nehnuteľnostiach v súvislosti s vládnym nariadením boja proti burine Takisto došlo k zmene vo vykonávaní funkcie osvetovej pracovníčky a vedením miestnej ľudovej knižnice poverilo s. Fragnerovú namiesto s. Kmotorkovej. Dňa 5.júna prebehli voľby do FZ, SNR, KNV, ONV a pléna MNV
Zvolené plénum MNV v Novom Ruskove

Ferjo Milan -predseda
Muhalčin Juraj- člen rady
Serbinová Anna- členka rady
Roman Milan
Olšavská Mária
Hupcejová Magdaléna
Ing.Mantič Milan
Fudala Imrich
Serbin Michal
Mantičová Anna
Pavlik Bohumil
Čižmar Andrej
Hvasta Michal
Ždijová Jolana-členka rady
Leškaničová Anna- členka rady
Štefanko Ján
Fragner Jozef
Zajacová Mária
Šoltés Jozef- člen rady Plénum riešilo otázky okolo prechodného nedostatku potravín v obchode, ktorý vznikol zrejme v súvisloti s krízovou situáciou v Poľsku.
Rada MNV prejednala stav materskej školy , kde je oproti kapacite 25 deti skutočný stav 29 detí a preto navrhuje vypratať Miestnu ľudovú knižnicu a rozšíriť škôlku. Do letných žatevných prác v rámci svojej dovolenky zapojil aj predseda MNV. Rada MNV uložila aby nový školský rok 1981/1982 sa zahájil slávnostnou formou v miestnom kultúrnom dome
Takisto predložila návrh na nové zloženie občianskeho výboru v Malom Ruskove.
Rada MNV schválila zloženie zboru pre občianske záležitosti.
V tomto roku došlo k zavedeniu úsporných opatrení v rámci autobusovej dopravy.

1982
Obec ako každoročne pripravila oslavy Víťazného februára, MDŽ ako aj narodenín V.I.Lenina.
Rada MNV sa zaoberala zmluvným výkupom hospodárskych zvierat. Zmluvný výkup bol uzavretý na 2 ks hovädzieho dobytka a 6 oviec s tým že bude usilovať o jeho rozšírenie. Rada MNV prijala politicko-organizačné opatrenia osláv 1.mája
Dňa 1.júna prebehli oslavy Medzinárodného dňa detí v spolupráci s Československým zväzom žien. V oblasti výkupu vajíčok sa predpokladalo splnenie úlohy, hoci došlo k úhynu sliepok kvôli leteckému postreku v roku 1981 V tomto roku prebiehali rekonštrukčné práce na budove budúcej MŠ, kde doposiaľ bola knižnica.
Rozhodlo sa že bývalý objekt MŠ bude knižnicou a klubom mladých. Akcia 1 q sena na ekonomicky činného obyvateľa. V auguste za novú doručovateľku prijatá Anna Romanová namiesto Márii Romanovej, ktorú z disciplinárnych dôvodov prepustili. Ako každoročne aj v tomto roku sa poskytla jednorazová sociálna výpomoc dôchodcom

1983
V tomto roku rozpočet obce predstavoval 182 000 Kčs z toho 55 000 Kčs príjmy a 127 000 Kčs dotácia Dňa 10. januára presťahovanie do novej budovy MŠ, ktorá bola zrekonštruovaná. Bolo určité sklamanie, že už nový školský rok sa nezačal v novom prostredí. Na zariadenie dvora JRD prispelo sumou 50 000 Kčs. Dňa 8 .marca na verejných oslavách MDŽ deti pozdravili aj najstaršiu občianku obce pri zbore občianskych záležitosti
Aj tento rok prebehli oslavy MDD v spolupráci s miestnou organizáciou ČSSŽ Plénum bolo nútené zaoberať sa s dochádzaním autobusov so žiakov z II. smeny školského vyučovania. Pestovanie uhoriek pre SZS
prevádzané melioračné práce v obci MR
Kritika činnosti miestnych socialistických organizácii, konštatuje sa , že slabú činnosť vykazuje SZM a úplne prestala fungovať TJ CSTV vzhľadom na to že počet mládeže veľmi klesol.
Na zahájení školského roku 1983/84 sa zúčastnil predseda MNV ,ktorý prečítal referát pri príležitosti 39. výročia SNP

Dňa 24.11.1983 bolo zvolané verejné zhromaždenie občanov prítomných bolo 147 z 480 voličov
v diskusii vystúpili občania s týmito pripomienkami:
– smetí a odpad
– plynofikácia a vodovod
– poruchy ver. osvetlenia
– previerka odpadov do priekop(žumpy )
– zabezpečenie vyhĺbenia studne v Malom Ruskove a oprava vo VR
– doriešenie úpravy ihriska v Malom Ruskove, ktoré bolo poorané po melioračných prácach
– previesť úpravy cesty a úpravu chodníka
– dotiahnuť chodník od MNV k cintorínu
– cez soboty a nedele ČSAD spoje
– zvýšenie čiastky pre soc. odkázané osoby- dôchodcov

1984
uvítanie detí do života
38 občanom bola doručená výzva aby vrátilo pôdu pre JRD Plechotice
nesúhlas s umiestnením deti na ul Gorkého
oslavy MDŽ deti z materskej školy aj družstevníčkami
20.júla ukončenie školského roku spolu aj s pioniermi pripravené športové popoludnie 1.septembra. sa otvorenia školského roku zúčastnil aj predseda MNV a predseda ZO KSS ktorí pri príležitosti 40 výročia SNP položili veniec k pomníku padlého hrdinu. V materskej škole zapísaných 30 detí. Dňa 14.marca 1984 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov z 480 voličov sa zúčastnilo 65 občanov. Pripomienky sa týkali:
– smetiska
– potreba dochádzky pojazdnej predajne do obce Malý Ruskov počas nemoci predavačky
– riešenie otázky okolo nedokončenej rekonštrukcie cesty v Malom Ruskove
– osvetlenie v obci – oprava
– riešenie dodania nádob na smetí a jeho odvoz technickými službami
– blato na cestách v súvislosti s prácami na poli a melioračnými prácami
– poriadok na cintorínoch
– napojenie obce na plyn
– poškodený rozhlas do Malého Ruskova
– kvalitná príprava na celokrajskú dobrovoľnú pracovnú smenu
– zabezpečenie jarných poľnohospodárskych prác Dňa 27. augusta 1984 sa konalo verejné zhromaždenie občanov prítomných bolo 47 občanov. Predmetom schôdze bolo vyjadrenie nesúhlasu s umiestnením detí na Gorkého školu.
Dňa 19.12.1984 sa konalo verejné zhromaždenie občanov z 480 voličov prítomných bolo 68 občanov
– potreba zlepšenia kultúrnej a osvetovej práce v obci a oprava kultúrneho domu
– riešenie umiestnenia obchodu s potravinami a zjednanie nápravy
– vytvorenie skládok na smetie
– preprava deti autobusmi CSAD vrátane cien cestovného
– oprava studne a chodníka k cintorínu
– úpravy doby vysielania správ miestneho rozhlasu
– zabezpečenie úloh na úseku plynofikácie
– prijímanie soc. záväzkov na rok 1995 na počesť 40. výročia oslobodenia

1985
vo februári postihli Východoslovenskú nížinu snehová búrka, nafúkalo obrovské záveje niekde až do výšky plota, zavialo cesty takže pondelok utorok deti nechodili ani do školy. Záveje dosahovali výšku až 4 metrov pri tzv. „Konskom cinteri.“
V súvislosti s topiacim snehom došlo k záplave pivníc v dolnej časti obce, takisto priekopy sa premenili na živé potoky. Prvýkrát v histórii postihla uhorky plieseň uhorková, čo sa veľmi dotklo aj záhradkárov našej obce, ktorým zničila porasty uhoriek, ktoré pestujú pre Záhradkárske služby SZZ. V obci je vlastná výkupňa uhoriek. V októbri 1985 do obce zavítal cirkus. V tomto došlo k zrušeniu Miestnej ľudovej knižnice ako príspevkovej organizácie. Oslavy Víťazného februára uskutočnené v rámci osláv a akcií uvítania detí do života a stretnutia dôchodcov
Dňa 10. marca v rámci osláv MDŽ boli prijaté ženy na MNV. Pred obcou stojí úloha plynofikácia JRD a obce avšak s Malým Ruskovom sa neráta. Na miestnom cintoríne v Malom Ruskove bola vyhĺbená studňa. Akcie do nového volebného programu NF na roky 1986-1990
1. Plynofikácia
2. Kanalizácia
3. Vodovod
4. Nákupné stredisko
5. úprava chodníka
6. údržba miestnych komunikácii
7. MŠ rozšírenie
8. opravy MNV
9. opravy školských budov a ostatného zariadenia.
10. oprava mestského rozhlasu
11. rozšírenie verejného osvetlenia
12. zriadenie skládky na odpad
13. doplnenie zastávok
14. dláždenie priekop v obci
15. úprava ihriska
16. oprava hasičských skladov
17. zabezpečenie kultúrneho. domu a agitačného strediska Dňa 20 novembra 1985 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov za prítomnosti 76 občanov.

1986
global.dotácia 127 000
vlastné príjmy 65 000 oslavy MDŽ
ZO ČSČK má 40 členov marec 1986 do obce zavítal cirkus Kellner so svojim trojdňovým programom
23.apríla 1986 konané verejné zhromaždenie oboznámenie s kandidátmi do FZ,SNR,KNV, ONV ako aj MNV
Oprava veže na gr.chráme. jún 1986 tank ČSĽA zdemoloval zeleň a skoro zničil obydlie občana Michala Serbina 62 Prebehli voľby do zastupiteľských zborov
Plénum MNV navrhlo za poslancov v 19 obvodoch týchto kandidátov, ktorí aj boli zvolení:
1. Vichrest Michal
2. Hvasta Michal
3. Mihalčin Juraj
4. Ferjo Milan
5. Leškaničová Anna
6. Capiková Anna
7. Šoltes Jozef
8. Gašpar Štefan
9. Vagner Pavel
10. Fragner Jozef
11. Ferjo Michal
12. Hupcejová Magda
13. Ferkanin Michal
14. Olšavská Mária
15. Serbinová Zdena
16. Gašpar Stanislav
17. Jurko Jozef
18. Zajacová Mária Predsedom MNV sa stal Vichrest Michal
Plán práce na roky 1986-1990:
-plynofikácia obce
výstavba chodníkov
zakrytie priekop a rozšírenie cesty v Malom Ruskove
kanalizácia v obci
oprava striech budov škôl a MNV
výstavba nákupného strediska
údržba mestských komunikácii
opráva miestneho osvetlenia, a rozhlasu
rozšírenie miest v MŠ Nemcová Kultúrna referentka
Puškášová knihovníčka Ciele zboru pre obč. záležitosti
90% uvítanie deti do života
85 % sobáše výlučne civilným spôsobom
15% pokrokových pohrebov zabezpečených 190 KUKA 2 zastávky CSAD 1986-pripojenie sa na mestský vodovod nakoľko v obecnej studni je malo vody a je závadná a hrozí tým uzavretie MŠ V súvislosti s plánom vytvorenia sídelného útvaru Trebišov Sečovce dochádza predpokladá sa výkup záhrad pozemkov pre IBV Rozpočet obce predstavoval 250 000 korún Zoznam pozemkov na výstavbu rodinných domov voči ktorým podali 13 občania odvolanie rada s týmito odvolaniami sa stotožnila Spoločné užívanie ihrísk TJ Nový Ruskov a TJ Vagonka

1987
január 1987 snehová búrka cesty zaviate deti nejdú do školy za niekoľko dní
v roku 1987 pristúpila gr. kat. cirkev k oprave veží miestneho gr. kat.chrámu , nakoľko drevená konštrukcia bola poškodená a to aj následkom striel ešte z čias druhej svetovej vojny
nádoby na smetie a odvoz smetia
napriek tomu nie je v prevádzke verejné osvetlenie, verejný rozhlas, nerieši sa otázka plynofikácie obce MR a takisto okolo rekonštrukcie ciest a ihrisko v Malom Ruskove nie je v poriadku
– zabezpečuje sa projektová dokumentácia pre rozšírenie vodovodnej siete
– rodičia nesúhlasia s dochádzkou do školy na ul. Gorkého. Vyhodnotenie žatvy 5.3 t/ha pšenici a 5 t /ha jačmeňa – zároveň plenu boli vysvetlené niektoré otázky okolo rozšírenia cesty cez V.Ruskov
29.9. sa konštatuje , že deti dochádzajú do školy na Komenského ulici september kolotoč v obci zavedené regulačné opatrenia na odber uhlia 20 q pre lok. vykurovanie a 40 q pre ústredné vykurovanie kultúrna referentka Maria Nemcová
spoločné využívanie futbalového ihriska TJ NR a TJ Vágonka – jednania
Rada schválila a písomne potvrdila podporné stanovisko pre Okresnú správu rekreačných služieb k zriadeniu prímestskej rekreačnej oblasti pri rybníku.
Pre rok 1987 až do roku 1990 ustanovila členov ZPOZ v novom obsadení nakoľko doterajší nejavili záujem.
Rade MNV bolo uložené v súlade so schváleným zoznamom pozemkov uskutoční výkup z nevyhnutných plôch potrebných pre prístup k rodinným domom schválené boli spolu 25 pozemky. príjmy boli 276 000
Komisia IPCHO- aj ničenie buriny
MDŽ s 20 vybranými ženami- oslavy 30 detí v MŠ Ohrozené plnenie soc. záväzku nakoľko sa neplní nákup vajec, inak odovzdaných 8 ošípaných a 1 býček. Predseda JRD Durka Štefan informoval radu o hosp. dvore, o tom že dochádza k znečisťovaniu odpadkami poľ. pôdy, o nedostatku pracovných síl v živ. výrobe, kde do práce sú prijímaní občania cigánskeho pôvodu. predseda MNV konštatuje že KUKa obdržia všetci občania zabezpečuje sa dohoda s TS TV. Býv. školská budova – klub mladých nie je dostatočne využitá je poškodzovaná, preto jej využitie sa navrhuje aby J SD rozšírila svoju obchodnú a pohostinské činnosť
Nepovolené zmeny kultúr vyporiadané v jarných mesiacoch V Juni už prebieha odvoz komunálneho odpadu v MŠ l cigánske dieťa prac. JRD Rada konštatuje že knižnicu vo VR má Puškašová v Malom Ruskove.-Pavlíková T.
27.9.1987 povolenie tanečnej zábavy pre org. SZM Pridelenie pozemkov – Čonka, Palacky na úseku TTP odovzdaných 1021 q sena Prehodnotiť činnosť najmä SZM,SZŽ,ČSČK, SZPO, TJ, SD Jednota a vyjadrená nespokojnosť

1988 úspešný priebeh prác na rekonštrukcii kultúrneho domu
snahy okolo nákupného strediska sú nepochopené zo strany nadradených orgánov
sťažnosti sú na ČSAD a autobusové spoje
Podaná žiadosť o zaradenie obce do plánu plynofikácie na obdobie 9.päťročníce
28.marca 1988 Zomrel Štefan Roman -zakladateľ Svetového kongresu Slovákov
1.júla 1988 MNV povolilo Štefanovi Gašparovi drobnú zámočnícku činnosť
Prehodnotenie dani z príjmov u občanov , ktorí sú murári Oslavy I.ČSER 70 výročie 71.výročie VOSR Rozpočet obce:
Príjmy: Stravné v ŠJ 33000
Daň z príjmu 2000
daň domová 19000
za psov 4 000
nájomné za verejnú zeleň 2 000
plánovaná dotácia 529 0010
pridelenie pozemku D. Choma M. Jurko povolenie stolárske drobné práce
V obci 2 cigánske rodiny v počte 12 ľudí Jednorázová sociálna výpomoc v sume 44.600, Kčs
Plnenie zmluvného výkrmu HD plán O plnené 2 ks
ošípané pla. 6 plnené 11 ks
ovce 3 plán plnené 37 kus zamedziť hraní kariet v pohostinstve
1.jún MDD uskutočnené rôzne akcie. Ján Gecik povolenie prevádzkovania maliarskych prác
Š.Gašpar drobné zámočnícke práce Stará ulica – koberec(milhostovská) 1.dec. 1988 verejné zhromaždenie
výrub topoľov
plynofikácia obce
údržba cintorína
kultúrny program deti MŠ

1989 výrub topoľov na určených miestach za 30 Sk/ks
žiadosti občanov o prídel pozemkov
prevádzaná rekonštrukcia štátnej cesty
16.2.1989 vydané stavebne povolenie na plynofikáciu obce V.R. investor MNV a JRD svornosť odovzdané bolo v novembri 1990 prenájom maštale v obci M. Ruskov na zmluvný odchov ošípaných v rámci zmluvného výkupu – súhlas rady Rada nedoporučuje rekonštrukciu cesty v obci nakoľko po roku 2005 je plánovaný obchvat
František Mata schválený do funkcie sudcu z ľudu
14.9.1989 – 41 voličov plynofikácia
verejný vodovod
21. nov. 1989 prítomných 49 voličov
plynofikácia obce
rozšírenie vodovodnej siete
verejné osvetlenie

199018.februára v miestnom gr. kat.chráme slúžila sa omša za účasti vysokých cirkevných hodnostárov: .b.Hirka, b.Rusnák , b.Miklovša, a pápežské legáta arcibiskupa Francesca Colasuonno., ktorí slúžili pamätnú omšu za Š.Romana a na to pozostalí prsť z jeho hrobu vysýpali na hrob jeho predkov ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne.
24.februára 1990 plénum po dohode s MV NF a ZO KSS sa dohodli že do slobodných volieb nebude sa prevádzať žiadna zmena v orgánoch NV
Zatriedenie obce do bonitnej triedy v súvislosti s platením poľnohospodárskej dane
9 občania požiadali o prinavrátenie pozemkov ktoré im boli násilne vykúpené. Požiadavka občanov pozastaviť prechod ťažkých vojenských vozidiel cez obec Príjmy za dane a poplatky 23 tisíc
zo školskej jedálne 23 tisíc
dotácie 215 tisíc Úpravy chodníka po rozkopávke pri plynofikácii Rada MNV predložila plán aj na plynofikáciu MR
-Na základe zákona 369/1990Zb.o obecnom zriadení prešli kompetencie z Čsl.štátu na obecné samosprávy a pri tejto príležitosti prebieha delimitácia majetku na obec. MŠ v Novom Ruskove bola odovzdaná do správy okresnej školskej správy v Trebišove. Prvé slobodné voľby 8.-9- júna 1990 Pre voľby do snemovne národov:
V okrsku č. 1 bolo zapísaných voličov 363 z ktorých sa zúčastnilo volieb 352 voličov, ktorí odovzdali 347 platných hlasov a to pre tieto strany.

Strana Slobody – 4
Demokratická strana – 18
VPN -174
KSČ -38
Spojenectvo poľnohospodárstva a vidieka – 25
SNS – 13
KDH – 72
Strana zelených – 1
Hnutie československého porozumenia – 1
Sociálna demokracia – 1
Ostatným 7 stranám nebol odovzdaný ani jeden hlas V okrsku č. 2 bolo zapísaných voličov 95 z ktorých sa zúčastnilo volieb 94 voličov, ktorí odovzdali 93 platných hlasov a to pre tieto strany.

Strana Slobody – 1
Demokratická strana – 2
VPN -48
KSČ -1
Spojenectvo poľnohospodárstva a vidieka – 11
KDH – 29
Strana zelených – 1
Hnutie československého porozumenia – 1
Sociálna demokracia – 1
Ostatným 10 stranám nebol odovzdaný ani jeden hlas Pre voľby do snemovne ľudu:
V okrsku č. 1 bolo zapísaných voličov 363 z ktorých sa zúčastnilo volieb 352 voličov ,ktorí odovzdali 347 platných hlasov a to pre tieto strany.

Strana Slobody – 4
Demokratická strana – 18
VPN -174
KSČ -38
Spojenectvo poľnohospodárstva a vidieka – 25
SNS – 13
KDH – 72
Strana zelených – 1
Hnutie československého porozumenia – 1
Sociálna demokracia – 1
Ostatným 7 stranám nebol odovzdaný ani jeden hlas V okrsku č. 2 bolo zapísaných voličov 95 z ktorých sa zúčastnilo volieb 94 voličov, ktorí odovzdali 93 platných hlasov a to pre tieto strany.

Strana Slobody – 4
Demokratická strana – 8
VPN -24
KSČ -2
Spojenectvo poľnohospodárstva a vidieka – 12
KDH – 42
Sociálna demokracia – 1
Ostatným 10 stranám nebol odovzdaný ani jeden hlas V tom istom čase sa konali voľby do SNR , ktorých Voľby v roku 23. – 24 .11. 1990 do obecného zastupiteľstva
-zvolených 11 poslancov
Sabo Michal 249 hlasov zástupca starostu
Cap František 238
Jurko Michal 236
Ferjo Michal 229
Gašpar Štefan 206
Serbinová Anna 203
Jurko Ján 200
Zajac Dušan 195
Harmadi Marian 192
Serbinova Zdena 172
Leškanič Emil 161
31.12.1990 v obci žije 634 obyvateľov z toho 52,8 produktívny vek a 20,3% mladých- očakáva sa že do roku sa počet obyvateľov podstatne zvýši
zahájenie prác v rámci plynofikácie
uzavretie zmlúv v združení prostriedkov s hlavným investorom za rok 1989 ,54 čitateľov a 740 výpožičiek Interpelácia ONV aby zabezpečilo plynofikáciu v cele obci nielen vo VR. Súhlas rady MNV k prinavráteniu časti záhrad od 9 občanov 6. septembra členovia rady zhodnotili, že práce na plynofikácii úspešne pokračujú V obci veľké kontajnery na zber železa.