Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2001 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov