Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.4/2023 ako dodatok č.5 k VZN č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady