Preskočiť na obsah

Z M L U V A č. POD 76/2023o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programuobnovy dediny uzatvorená podľa § 9 ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“), podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade sozákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zmluva“)

Zverejnené
27. októbra 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: POD 76/2023
Dátum podpísania: 27. októbra 2023
Začiatok účinnosti: 27. októbra 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 6 325,25 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Nový Ruskov
Objednávateľ - Sídlo: Sv.Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
Objednávateľ - IČO: 00331791
Dodávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ - Sídlo: Tajovského 28,, 975 90 Banská Bystrica
Dodávateľ - IČO: 00626031
URL profilu verejného obstarávania:
CRZ: Zobraziť na CRZ

Prílohy