Preskočiť na obsah

Povinnosť o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Zverejnené 12.1.2024.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do konca januára. Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v obci/meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru, ale na nich nehnuteľnosť prešla v dedičskom konaní, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.

„V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich,“ 

Pokuta za nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote alebo za podanie daňového priznania v lehote určenej správcom dane vo výzve je ustanovená v § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“)
Podľa ustanovenia § 155 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. správca dane uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. a) prvého a druhého bodu; ak je správcom dane obec, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.